تاریخ جزیزه کیش

کیش در دوره های حکومت این سلسله ها که دوران آمد و شد تجار غربی، سفرا و فرستادگان دربار اروپائی به ایران بود، تقریباً همان رونق ماضی خود را بازیافت. اما این سررسید که دوره ی پیدایش پدیده ی شوم استعمار و بسط نفوذ کشورهای استعماری و جهانخواران بر سرزمین های سایر بود. رونق تجارت، اهمیت، موقعیت دریائی و قرار داشتن دین درمدخل تنگه ی هرمز به صورت یک پایگاه اقتصادی و استراتژی مهم رزرو تور کیش(نظیر دیگر جزایر تنگه هرمز همانند جزیره هرمز و به ویژه قشم) باره پروا همیشگی و وسوسه و طمع اروپائیان و متجاوزین استعمارگر قرار داشت و عرصه ی چشم وهمچشمی آن ها برای سلطه و تصرف بر آن بود. متأسفانه ضعف دولت های مرکزی، وجود حاکمان غیر دلسوز پول پرست و جبار خودی این جزایر، کار تجاوزات و دست اندازی های متجاوزان اروپائی را که نیروی دریائی قوی و منسجم داشتند در رسیدن به منظور شوم استعماری تصرف جزایر کنداب فارس و منجمله جزیره مذهب را زیاد راحت میسر نمود.

کیش در دوران پر نشیب و فراز تصرف، چیرگی و آزاد شدن از قید بیگانگان، دوران زیاد سختی را تجربه کرد. در دوران شاه عباس صفوی، نادرشاه، کریم خان زند، بارهای از تسلط بیگانگان خارج شد. در دوران سلطنت شاه عباس پرتغالی های اشغال گر با شجاعت سردار سرشناس ایرانی پیشوا قلی خان و درایت او شکستی دشوار خوردند و از برخی جزایر ایران مثل قشم خارج شدند.