جغرافیای جزیره کیش

بخش اعظم سرزمین ایران از آن گستره هول آرکتیک است. مناطق ساحلی خلیج فارس از جمله جزیره آیین در گستره پالئوتروپیک پیمان دارد. حد بین دو قلمرو هول آرکتیک و پالئوتروپیک به سمت جنوب ایران کشیده می شود. در بین تقسیماتی که تا به حال درمورد نواحی جغرافیائی ایران صورت گرفته است، رویداد عقیده کلی در مرزبندی هاینواحی و خطوط کلی رویش های آن تقریباً وجود ندارد.

در ایران فقط دیار(پرونس) ایلام – پشت کوه و تور لحظه آخری کیش خوزستان در ناحیه بیابان-دشت و دمن – عربی قرار دارند. از قلمرو پالئو تروپیک تنها منطقه ی سودانی آن یعنی دیار نوبو – سندی در ایران هستی دارد. محدوده ی شمالی دیار نوبو – سندی را در ایران زهرآگین شمالی ترین « منطقه رویش کنار» و گونه های مختلف جنس آکاسیا می داند که به برودت دلنازک اند و حوزه ی انتشار آنها به همان دیار خلیج فارس اندک می گردد. البته گونه های متعدد دیگری نیز در نواحی کنداب فارس هستی دارند که قادرند به سایر مناطق رویشی نفوذ نمایند.

گیاهان ویژه دیار نوبو – سندی یسیار خشکی پسند و زیاد حرارت اخ (ترموفیل) هستند. ضمن تحمل تابستان های بسیار گرم، رطوبت بسیار زیاد و گرما زیاد بالا، به هوا و دمای بسیار ملایم زمستانی نیز احتیاج دارند. پوشش گیاهی ناحیه نوبو – سندی که در جزیره ی کیش دیده می شود شامل عناصر درختی و درختچه ای نیم بیابانی است.