گذرهنرمندان کیش

در اين گذر تنديس چهره‌هاي شاخص رشته‌هاي گوناگون هنري نصب و در معرض ديد علاقمندان پیمان گرفته است. هدف از اين طرح معرفي هنرمندان برجسته كشور و پيشنهاد الگوها و نمونه هايي تورکیش نوروز 97 پسندیده به نوجوانان و جوانان است. علاوه بر اين یگانه آوردن اين تنديس ها در كنار يكديگر جايگاه هنر و جامعه هنري ايران را به تصوير مي كشد و هنرمندان اين حتماً وبوم را به ادب دوستان سرزمين هاي ديگر مي شناساند